УставУСТАВ
НА
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
“НИКОЛА ПЕТКОВ”


София, 2009 г.


ГЛАВА ПЪРВА Общи положения.
Чл. 1. Партия Никола Петков е политическа ор­га­ни­за­ция регистрирана, като юридическо лице по Зако­на за политическите партии, със седалище гр. София, Столична община - район „Подуяне", ж. к. "Суха река", бл. 18, вх. Г.
Чл. 2. Партия Никола Петков, като политическо обе­­динение, е единна демократична политическа орга­­низация, която изповядва идеите на Никола Петко­висткото движение. Идеологията и про­гра­мата му са изградени върху демократичните принципи и тра­­ди­ции на българския народ и утвърдените общо­чо­вешки цен­ности и морал.
Чл. 3. Партия Никола Петков е отворена обще­ст­ве­но-полити­че­ска организация, като отношенията и с дру­гите обществени и политически организации се осно­вават на зачитане интересите, пра­ва­та и сво­бо­ди­те на българските граждани в съответствие с Консти­ту­цията на Република България.
Чл. 4. Дейността на Партията се осъществява по де­ви­за: „МИР, СВОБОДА И НАРОДОВЛАСТИЕ", като се основава на въ­тре­шно-политическата демокрация, при спазване свободата на изразяваните мнения, от­кри­тост при вземане на решения, отго­вор­ност и кон­трол върху действията при осъществяването им и спаз­ване на принципа за равенство между правата и за­дъл­же­ния­та от всички организационни структури, задължи­тел­ност на взе­ти­те от ръководните органи ре­ше­ния за всички структури.

ГЛАВА ВТОРА Цели и задачи.
Чл. 5. /1/ Партия Никола Петков има ясна и дъл­го­сроч­на ико­но­мическа програма за изграждане на съ­вре­менно пазарно сто­пан­ство, съобразено със спе­ци­фич­ните условия на българското стопанско развитие.
/2/ Утвърждаване на структурите и дейностите на граж­­дан­ско­то общество, държавността и принципите на политическия плу­рализъм.
/3/ Гарантиране правото на собственост (свещено и не­при­ко­сно­вено) чрез обществено обявяване и офи­ци­ал­но признаване.
/4/ Гарантиране суверенитета и териториалната ця­лост на Република България, както и ефективното сбли­жаване и интегри­ра­не с европейските държави при запазване нравствените и ду­хов­ни добродетели на народа ни и свързаните с това традиции и обичаи.
/5/ За постигането на своите цели организацията ще използва позволените от Закона средства.

ГЛАВА ТРЕТА Членство.
Чл. 6. /1/ Член на Партия Никола Петков може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български граж­данин, който не е ли­шен от избирателни права, не членува в друга политическа орга­ни­зация и приема и изпълнява нейната Програма и Устав.
/2/ Не могат да бъдат избирани в ръководните ор­га­ни на Партия Никола Петков щатни и нещатни съ­труд­­ници, както и аген­ти на ДС, работили в периода до 1991г. Лицата избрани в ръководните органи на Пар­­тията да бъдат проверявани от коми­сия­та по до­сие­тата.
/3/ Членовете на Партия Никола Петков членуват в местни ор­га­низации.
Чл. 7. /1/ Членовете на Партия Никола Петков се прие­мат от Общо събрание на съответната местна ор­га­низация, до която по­да­ват заявление. Заявлението тря­бва да бъде преподписано от още двама членове на същата организация.
/2/ Заявлението се разглежда от Общото събрание в при­­съст­вие на кандидата, като решението за прие­ма­не на кандидата се взe­­ма с явно гласуване и при мно­зин­­ство две трети от присъст­ва­щи­те на събранието.
/3/ При промяна на местоживеенето партийният член се отчи­сля­ва в едномесечен срок от орга­ни­за­ция­та, в която членува и се зачи­слява по новото му ме­сто­жителство. Тази промяна се отра­зя­ва в членската му книжка.
Чл. 8 /1/ Членовете на Партия Никола Петков имат равни пра­ва и задължения във вътрешно партийния жи­вот. За избиране в със­та­ва на ръководен орган е не­об­ходимо кандидатите да са били ре­довно отчетени най-мал­ко две години - за общинските ръковод­ства, а за останалите ръководни органи - четири години. Тези изис­квания не се прилагат при новообразувани организации.
/2/ Партийният член има право:
1. Да избира и бъде избиран в Партийните органи и в съот­вет­ствие с този Устав.
2. Да излага и отстоява своите мнения, съобра­же­ния и пред­ло­жения относно дейността на Партията,
/З/. Партийният член е длъжен:
1. Да спазва Устава и работи за изпълнение на Про­гра­мата,
2.Да съдейства за засилване ролята и утвърждаване авторитета на Партията.
З. Да изпълнява решенията на Партията.
4.Да участва редовно и активно в партийният орга­ни­за­ционен живот. Да развива и утвърждава демо­кра­тиз­ма във вътрешния партиен живот и да пази пар­тий­ното единство.
5. Да плаща редовно членския си внос.
Чл. 9./1/ Членството в Партия Никола Петков се пре­кратява:
1.      Чрез писмено заявление до местната орга­ни­зация или ясно из­разено устно заявление на нейно съб­рание, отразено в прото­ко­ла,
2.      При виновно неплащане на членския внос за по­вече от шест месеца,
3.      При смърт или обявяване на недееспособност,
4.      При изключване,
5.      При възникване на обстоятелства, посочени в чл. 6, ал. 2 на Устава,
/2/ Прекратяването на членството в Партия Никола Петков по реда на чл. 9, ал. 1 с изключение при из­ключ­­­ване, се извършва от ръководството на местата ор­­­ганизация и се съобщава от същото на първото об­що събрание на организацията. Общото събрание на ме­ст­ната организация може да реши да бъдат из­вър­ше­ни до­пъл­нителни проверки относно пре­кра­тя­ва­не­то на членството, въз основа на които може да отмени решението на ръководството.
Чл. 10. /1/ За нарушаване на Устава, уронване на пре­­­стижа или увреждане интересите на Партията, вклю­­­чително и чрез злепо­ста­вя­не и клевети по адрес на партийните членове, както и за неиз­пъл­нение ре­ше­­­ния на негови компетентни органи се налагат след­ни­те наказания:
1.      Порицание.
2.      Изваждане от състава на ръководен орган или кон­тролен орган.
3.      Изключване,
/2/ Наказанието „порицаване" се налага от Общото съ­брание на местната организация, в която членува пре­д­ложеният за на­ка­за­ние, с решение взето с мно­зин­ство две трети от присъстващите членове.
/3/ Наказанието „изключване" се налага от Общото събрание на организацията. Ако в месечен срок Об­що­то събрание на мест­на­та организация не се про­из­не­се с решение, наказанието се на­ла­га от общинското ръ­ководство, а и при негово бездействие - от ок­ръж­но­то или друг висшестоящ, партиен орган.
/4/ Наказанието „изваждане от състава на ръ­ко­во­ден или кон­тро­лен орган" се налага от органа, който е ком­петентен да извър­ши съответния избор.
/5/ Наказанията по предходните алинеи за чле­но­ве­те на някои ръ­ководни и контролни органи се налагат, както следва:
1.      На членовете на областните организации и ок­ръж­ните кон­трол­ни ревизионни комисии - от Упра­ви­тел­ния съвет,
2.      На членовете на Управителния съвет, Висш кон­тролно-реви­зио­нен съвет - от Конгреса или На­цио­налната конференция.
/6/ Наказанията се налагат по предложения на ръ­ко­вод­ствата на местни организации или на вис­ше­стоя­щи­те ръководни органи.
В случаите на ал. 5 предложението се прави от Вис­шия контролно-ревизионен съвет след проверка на по­лучените сиг­на­ли.
/7/ Във всички случаи, преди налагането на на­ка­за­ние­то, основанието трябва да бъде съобщено на пред­ло­жения за на­ка­за­ние и той да бъде поканен да, даде обяснение.
/8/ Решението за налагане или отказ да се наложи на­казание мо­же да се обжалва в тридесет дневен срок пред Общинската кон­тролно-ревизионна комисия, а ако решението е на Управи­тел­ния съвет - пред Вис­шия контролно-ревизионен съвет.
/9/ Наказанието „порицание" се смята заличено, ако не са на­ло­жени наказания в срок една година.
/10/ Членовете, изключени от Партията, могат да бъдат прие­ма­ни наново след една година от налагане на наказанието.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА Ръководни органи и структура.
Чл. 11. Партия Никола Петков се изгражда на те­ри­то­риален принцип, съобразно административно-те­ри­то­риалното деление на страната.
Чл. 12. Ръководни органи в организацията са:
1. Централни:
А) Конгрес или конференция;
Б) Управителен съвет (УС);
В) Постоянно представителство (ПП);
Г) Висш контролно-ревизионен, съвет (ВКРС).
2. Областни:
А) Областна конференция:  *
Б) Областно ръководство;
В)Областен контролно-ревизионен съвет.
3.      Общински:
А) Общинска конференция;
Б) Общинско ръководство;
В) Общински контролно-ревизионен съвет.
4.      Местни:
А)Общо събрание на местна организация;
Б) Ръководство на местна партийна организация (МПО);
В) Местен контролно-ревизионен съвет или кон­тро­­льор,
Чл. 13 Органите на организацията функционират върху осно­ва­та на следните принципи:
1. Изборност на всички ръководни органи на ор­га­ни­зацията;
2. Контрол върху действията и ясно разпределение на функ­циите и пълномощията на всички ор­га­ни­за­цион­ни структури.
3. Периодична отчетност на местните пред на­цио­налните органи.
Конгрес или Национална конференция
Чл. 14. /1/ Върховен орган на Партия Никола Петков е Конгресът или Националната конференция.
/2/ Конгресът или Националната конференция се свик­ва до три години с решение на УС по норма на пред­ставителство, определена от Постоянното Пред­ста­вителство (ПП).
/3/ Извънреден, конгрес или национална кон­фе­рен­ция може да бъде свикан при необходимост между ре­дов­ните по искане на две трети от Областните ръко­вод­ства, заявено в писмен вид пред Управителния съвет.
Чл. 15. В Конгреса или Националната конференция участват като делегати:
Делегати, избрани от общинските конференции по квота, определена от ПП.
Чл. 16. /1/ По предложение на ПП Конгресът или Националната конференция обсъжда и избира свое ръ­ководство и състав на работни комисии.
/2/ Провеждането на Конгреса или Националната конференция е законно, ако присъстват 50% + 1 от всички делегати.
Чл. 17. Конгресът или Националната конференция има следните правомощия:
1. Приема, изменя и допълва Устава и Поли­ти­чес­ка­та програ­ма;
2. Обсъжда отчетите на УС, ПП, ВКРС и Парла­мен­тар­ната група и приема решения по тях;
3.Определя политическата стратегия и тактика на орга­низа­цията;
4.Решава въпросите по прекратяване, вливане и сли­­ване с други партии.
5.Избира Председател на партията, утвърждава чле­нове на УС и избира членове на ВКРС. Ако пред­­ло­жен за член на УС не получи необходимите гласове от 50% + 1 на присъст­ва­щи­те делегати, то съот­вет­на­та Областна организация прави ново пред­ложение.
6.Взема решения и по други въпроси от дейността на Партия Никола Петков, като решенията са задъл­жи­телни за всички чле­но­ве, структури, органи и пар­ла­ментарната група.
Чл. 18. Конгресът или Националната конференция вземат ре­ше­нията си с обикновено мнозинство с из­клю­чение на решенията по т. 4 от предходния член, кои­то се вземат с мнозинство от 2/3 от всички деле­гати.


Управителен съвет (УС)
Чл. 19. Управителният съвет на Партия Никола Петков е ръко­во­ден орган, действащ по времето меж­ду конгресите.
Чл. 20. Управителният съвет на организацията се със­тои до 51 (петдесет и един) членове с право на глас, конституирани както следва:
1.      29 (двадесет и девет) члена избрани от общинските и об­ласт­­ни конференции и утвърдени от Конгреса или Нацио­нал­на­та кон­ференция;
2.      22 (двадесет и двама) членове по право: Председателят на Пар­тията и Председателите на Областните ръководства;
Чл. 21. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват с ре­ше­ния на Постоянното представителство или по предложение на 1/3 от членовете на УС, отправено писмено до Председателя на Управителния съвет. Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет. Заседанията на Управителния съвет се свик­ват най-малко един път на три месеца. Всички членове на. Управителния съвет имат право да присъстват на заседание на ПП без право на глас,
/2/ Заседанията на УС са легитимни, ако присъстват 50%+1 от списъчния състав.
Чл. 22. Управителния съвет има следните право­мо­щия:
1.      Организира изпълнението на конгресните ре­ше­ния.
2.      По предложение на Председателя на Партията избира и осво­бождава Заместник Председателите на Партията
3.      По предложение на Председателя на Партията избира и осво­бождава членовете на ПП.
4.      Приема кандидатите за министри, областни управители, както и други представители в цен­трал­на­та държавна власт, кан­ди­датите за народни пред­ста­вители и общински кметове в об­ласт­ните цен­тро­ве.
5.      Приема решения за участие на организацията в коалиции и коа­лиционни правителства.
6.      Избира централния предизборен щаб на орга­ни­зацията.
7.      Взема решения за изключване на членове на организацията, зае­мащи длъжности в централните и областни органи на орга­ни­за­цията,
Чл. 23 Решенията на УС се вземат с обикновено мно­зинство и са задължителни за всички структури и органи, с изключение на Конгреса.
Постоянно представителство (ПП)
Чл. 24 /1/ Постоянното представителство е по­стоян­но действащ оперативен орган на Партия Никола Петков за срок до три години.
Чл. 25. Постоянното представителство се състои от единадесет члена, Председател, четирима Зам. Пред­се­­датели и шест члена, които са и членове на Упра­ви­тел­ния съвет. Члено­ве­те на ПП се предлагат от Пред­се­дателя и се утвър­жда­ват от УС.
Чл. 26. ПП има следните правомощия:
1.      Организира цялостната идеологическа, по­ли­ти­ческа, адми­ни­­стративно-стопанска и международна дейност на организа­цията.
2.      Разпорежда се с бюджета на организацията.
3.      Решава всички текущи въпроси на орга­ни­за­ция­та.
4.      Може да свиква и отлага конференции и засе­да­ния, на всич­ки органи на Партия Никола Петков.
5.      При необходимост назначава временни об­ласт­ни и общин­ски ръководства,
6.      Определя норма на представителство за Кон­грес, Областна кон­ференция, Общинска конференция.
Чл. 27. Решенията на ПП се взимат с обикновено мнозинство.
Чл. 28. Председателят на Партия Никола Петков се избира пря­ко от Конгреса или Националната кон­фе­рен­ция за срок до три годи­ни, като за избран се счита лицето, получило най-много гла­сове.
Чл. 29. Председателят на Партия „Никола Петков" пред­ста­вля­ва партията пред всички юридически и фи­зи­чески лица. В не­го­во отсъствие той се замества от Зам. председател, посочен от Пред­седателя.
 Висш кон­тролно-ревизионен съвет (ВКРС).
Чл. 30. Висш постоянно действащ контролен орган на орга­ни­за­цията е Висшият контролно-ревизионен съвет.
Чл. 31. /1/ ВКРС се избира от Конгреса за срок от пет години в състав от: председател и четирима чле­нове.
/2/ Председателят на ВКРС участва в работата на УС и ПП без право на глас.
Чл. 32. ВКРС има следните правомощия:
1.Упражнява вътрешнофинансов контрол върху па­рич­ните приходи и разходи и следи за опазване на пар­тийното имущество.
2. Извършва ревизии веднъж годишно на цен­трал­ни­те и областни органи на организацията и винаги, ко­гато намери това за необходимо, на останалите ор­га­ни на организацията.
3.      Съставя за всяка извършена от него ревизия про­токол в 3 екземпляра: един за ревизионния орган, един за ПП и един за архива на ВКРС.
4.      Разглежда и предлага решения на УС по жал­би и въз­ра­же­ния във връзка с неизпълнение на раз­по­ред­бите на този Устав.
Чл. 33. Всички органи на организацията са длъжни да предо­ста­вят финансово-счетоводна документация на ВКРС.
Областна конференция, областно ръководство и областен кон­трол­но-ревизионен съвет.
Чл. 34. /1/ Областната конференция е висш ръко­во­ден орган на областната организация и се свиква най-малко веднъж годи­шно.
/2/ Делегатите на Областната конференция се из­би­рат по нор­ма на представителство, определена от ПП.
/3/ Областната конференция може да бъде свикана по ини­циа­ти­ва на:
1,      Областното ръководство.
2,      По искане на най-малко на 1/2 от Об­щин­ски­те ръ­ко­вод­ст­ва, *
3,      По решение на ПП.
/4/ Областната конференция има следните право­мо­щия:
1.      Избира и освобождава членове на областното ръ­­ко­водство и об­ластния контролно-ревизионен съ­вет.
2.      Обсъжда и избира кандидати за народни пред­ста­вители и общински кметове на областните цен­тро­ве и ги предлага на УС за утвърждаване.
Чл. 35 Областното ръководство е постоянно дей­ст­ващ опера­ти­вен орган на територията на съот­вет­ната област.
Чл. 36. Областното ръководство се избира в състав до девет чле­нове за срок до три години, в това число Председател, замест­ник председател и секретар и има следните правомощия;
1.      Определя кандидати за изборни и други длъж­ности в об­ласт­ните органи на държавната власт,
2.      Организира изпълнението на решенията на област­ната кон­фе­ренция, както и на решенията на висше­стоящи ръководни органи.
3.      Ръководи, цялостната дейност на партията на тери­торията на съответната област.
Чл. 37. Областното ръководство се представлява от Пред­се­да­те­ля му, а в негово отсъствие - от заместник председателя или секретаря.
Чл. 38. Областният контролно-ревизионен съвет се избира в съ­с­тав от трима членове. Той контролира фи­нан­совата дейност и спаз­ване на Устава на пар­тия­та на, територията на съответната област.
Общинска конференция, общинско ръководство и общински контролно-ревизионен съвет
Чл. 39. /1/ Общинската конференция е висш ръко­во­ден орган на общинската организация и се свиква най-малко веднъж годиш­но.
/2/ Делегатите на Общинската конференция се из­би­рат по нор­ма на представителство, определено от ПП.
/3/ Общинската конференция може. да бъде свика­на по ини­циа­тива на:
1. Общинското ръководство.
2. По искане на най-малко 1/2 от МПО.
3. По решение на ПП.
/4/ Общинската конференция има следните право­мо­щия;
1. Избира и освобождава членове на Общинските ръ­ководства и Общинския контролно-ревизионен съвет.
2.      Определя кандидати за изборни и други длъж­­ности в об­щин­ските органи на държавната власт.
3.      Избира делегати за Конгреса и областната конференция по норма на представителство, опре­де­ле­на от ПП.
Чл. 40. Общинското ръководство е постоянно дей­­ст­ващ оперативен орган на територията на съот­вет­на­та община.
Чл. 41. Общинското ръководство се избира за срок от една го­ди­на в състав до девет членове, в това число Пред­седател, замест­ник председател и секретар и има след­ните правомощия:
1.      Организира изпълнението на решенията на об­щин­ската кон­фе­ренция, както и на решенията на вис­ше­стоящи ръководни органи.
2.      Ръководи цялостната дейност на орга­ни­за­ция­та на терито­рията на съответната община.
Чл. 42 Общинското ръководство се представлява от Предсе­да­те­ля му, а в неговото отсъствие, от замест­ник-председателя или секретаря.
Чл. 43. Общинският контролно-ревизионен съвет се избира в състав от трима членове. Той контролира фи­нан­сова дейност на партията и спазването на Уста­ва на територията на съответната община.
Общо събрание на местната партийна орга­ни­за­ция (МПО), ръководство на МПО и местен кон­тро­л­но-ревизионен съвет.
Чл. 44. Местната партийна организация е ос­нов­на структурна единица на партията и се образува по ме­сто­живеене на нейните членове.
Чл. 45. Броят на МПО и техните райони съот­вет­стват на броя и територията на избирателните секции. В селата се създава една МПО.
Чл. 46. МПО се образува от не по-малко от десет членове.
Чл. 47 Всички членове на МПО образуват Общо събрание на МПО със следните правомощия;
1.      Избира и освобождава ръководство на МПО за срок до три години в състав: Председател, заместник-председател, секретар.
2.      Избира и освобождава местен контролно-реви­зионен съвет или контрольор.
3.      Приема и изключва членове на организацията с обикновено мнозинство от списъчния състав, за което изпраща препис от протокола на общинското ръ­ководство.
4.      Избира делегати за Общинската конференция.
5.      Издига кандидатури за кметове и общински съвет­ници.
6.      Взема решение по всички въпроси от местно значение в рамките на своята компетентност.
Чл. 48 Общото събрание взема решенията си с обик­новено мнозинство и се свиква от председателя или по искане на 1/3 от със­тава на МПО.
Чл. 49. Председателят на МПО съхранява пар­тий­ният архив и печат.
Чл. 50 Отчетно-изборно събрание на МПО се прави веднъж годишно.
Чл. 51. Контрольорът (местният контролно-ре­визионен съвет) следи за спазването на финан­со­ва­та дисциплина, като за целта има достъп до всички фи­­нан­сови документи.

ГЛАВА ПЕТА Имущество и финанси
Чл. 52. /1/ Финансовата дейност на Партия Никола Петков е и се осъществява съгласно закона.
/2/ Организацията набира средства за своята дейност, както следва:
1.      Членски внос;
2.      Дарения и завещания;
3.      Други разрешени от закона начини;
4.      Субсидии от държавни бюджет.
Чл. 53. /1/ Организацията притежава, свое иму­ще­ство, което се състои от право на собственост върху дви­­жими и недвижими ве­щи, ограничени вещни пра­ва, права върху обекти на инте­лек­туал­на собственост и др.
/2/ Имуществото се стопанисва от Постоянното при­съствие, Областните, Общински и Местни ръко­вод­ства.
Чл. 54. Партия Никола Петков има собствени бан­ко­ви сметки.
Чл. 55. /1/ Размерът на задължителния членски внос се опре­де­ля от ПП в началото на календарната годи­на.
/2/ Управлението и разходването на постъпленията по сметки на организацията се извършва от ПП.

ГЛАВА ШЕСТА Прекратяване на дейността.
Чл. 56. Партия Никола Петков прекратява своята дей­­ност при:
1. Сливане със или вливане в друга обществено-по­ли­тическа организация.
2. Прекратяване на дейността на Партия Никола Пет­ков става с решение на УС с квалифицирано мно­зин­ство от 3/4 от състава на всички присъстващи.

ГЛАВА СЕДМА Символи
Чл. 57. Символите на Партия Никола Петков са:
1. Правоъгълно знаме със зелен цвят и ресни по края, като цен­трално е изобразен образа на Никола Петков, а в горния ляв ъгъл четирилистна детелина.
2. Символът на Партията е четирилистна детелина
Чл. 58. /1/ Печатът на организацията е кръгъл и вър­ху него е изо­бразена емблемата на организацията.
/2/ Областните, общинските и местните органи имат същия пе­чат и надпис, указващ името на съот­вет­­ната организация.
/3/ Партия Никола Петков има свой официален пе­ча­тен орган.
ГЛАВА ОСМА Заключителни разпоредби.
Чл. 59. Всеки орган на Партия Никола Петков за­се­да­ва при кво­рум от повече от половината си членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство с по­ве­че от половината от при­съст­ва­щи­те освен в случаите, когато се изисква квалифицирано мно­зин­ство съ­глас­но този Устав.
Чл. 60. При провеждане на областните и общински кон­фе­рен­ции, ако в обявения час не се набере необ­хо­ди­мият кворум, се из­чак­ва един час, след което съ­бра­ние­то се провежда с при­съст­ва­щи­те членове.
Чл. 61 Управителният съвет на Партия Никола Пет­ков приема правилници и други разпоредби за при­ла­га­не на този Устав.
Чл. 62. Този Устав е приет на Извънредния конгрес на Политическа Партия „Никола Петков" състоял се на 28.11.2009г в гр. София. В него са отразени всички изисквания на ЗПП. Този устав отразява всички до­пъл­нения и изменения от 1992г. до на­стоя­щия мо­мент.